Natürliche Aromastoffe: mit Lebensmittelaromen nachhelfen